Amazon Web Services - Labs

Name
Amazon Web Services - Labs
Location
Seattle, WA
Homepage
http://amazon.com/aws/
GitHub
https://github.com/awslabs

Libraries

SimpleIOT Connecting Arduino ESP32 to AWS IOT via SimpleIOT framework