kaia.ai

Name
kaia.ai
Location
Los Angeles, CA
Homepage
https://kaia.ai/
GitHub
https://github.com/kaiaai
Twitter
@RemakeAI

Libraries

micro_ros_kaia micro-ROS Arduino library for Kaia.ai robots