lathoub

Name
lathoub
GitHub
https://github.com/lathoub

Libraries

AppleMIDI AppleMIDI (rtpMIDI) protocol for Arduino
EthernetBonjour Bonjour (ZeroConf) Library for Arduino & Teensyduino
ipMIDI ipMIDI for Arduino
USB-MIDI USB-MIDI I/Os for Arduino