Michal Protasowicki

Name
Michal Protasowicki
GitHub
https://github.com/michpro

Libraries

XTEA-Cipher XTEA-Cipher library for Arduino. cryptographic MAC function, symmetric-key data encryption/decryption