Soict_IoT_Labs

Practice exercises for the subject Introduce to ICT

Author
Nguyen Duc Tien , Nguyen Van Hien
Maintainer
Nguyen Duc Tien
Website
https://github.com/neittien0110/Soict_IoT_Labs
Category
Communication
License
MIT
Library Type
Contributed
Architectures
Any

Là bộ thư viện mã nguồn dành các bài thực hành của học phần **IT2000 - Nhập môn Công nghệ Thông tin** gồm có học liệu cho Xe dò đường và Nhà thông minh

Downloads

Filename Release Date File Size
Soict_IoT_Labs-1.1.0.zip 2023-09-29 341.52 KiB
Soict_IoT_Labs-1.0.0.zip 2023-09-10 340.17 KiB
Soict_IoT_Labs-0.5.0.zip 2023-08-30 30.25 KiB